BikesBusiness, BikesBusiness Platform en BikesBusiness Update zijn mediaproducten die uitgegeven worden door de Media Investment Group B.V. , handelende onder naam van BMG Handelsmedia.

Eigendomsrechten en voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van BMG Handelsmedia.

Het aanbieden van teksten en fotomateriaal aan BMG Handelsmedia van derden waarvoor geen toestemming is verleend van de rechthebbende of waarvan het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. Door het insturen of uploaden van de foto’s vrijwaart de opdrachtgever BMG Handelsmedia voor eventuele aanspraken of claims van (al dan niet vermeende) rechthebbenden.

Niets uit de gedrukte en digitale uitgaven van BMG Handelsmedia mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Gebruik van deze website

De informatie zoals deze opgenomen is op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden, primair omtrent een keuze voor een bedrijf of leverancier.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een financieel of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BMG Handelsmedianiet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BMG Handelsmedia aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van BMG Handelsmedia sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BMG Handelsmedia gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BMG Handelsmedia aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BMG Handelsmedia.

Contact

Indien u opmerkingen heeft over de inhoud of werking van deze website stellen we het op prijs dat u de afdeling backoffice hierover bericht middels een mail naar info@bmghandelsmedia.nl